KHOA HỌC MÁY TÍNH

 1. cad-journal.net   Thiết kế có sự hỗ trợ của Máy tính và các Ứng dụng (Computer-Aided Design and Applications) là một tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực CAD, xuất bản những bài báo trong các lĩnh vực truyền thống cũng như các lĩnh vực mới và mới xuất hiện của ngành kiến thức này, bao gồm các bài báo nghiên cứu kỹ thuật về các công nghệ mới và ứng dụng của chúng; các bài báo ứng dụng về các ứng dụng của các kỹ thuật hiện nay; các bài báo khảo sát về trình độ phát triển tiên tiến nhất trong lĩnh vực này; các bài báo phê bình về những sự kiện/những phát triển hiện hành; và trưng bày giới thiệu sản phẩm nhằm giúp bạn đọc cập nhật thông tin về các sản phẩm mới quan trọng. Tất cả các bản thảo nộp đều chịu sự thẩm định ban đầu của tổng biên tập, và nếu xét thấy phù hợp để cân nhắc thêm, chúng sẽ được các chuyên gia hội đồng bình duyệt ẩn danh và độc lập bình duyệt một cách nghiêm ngặt. Toàn bộ quá trình bình duyệt mang tính kín hai chiều. Thiết kế bằng Máy tính và các Ứng dụng nhắm đến các nhà nghiên cứu, các viện sĩ hàn lâm, các lập trình viên, các nhà quản lý kỹ thuật và kinh doanh, cũng như thành viên của các khu vực chính phủ làm việc trong hoặc chịu trách nhiệm về lĩnh vực chung của CAD/CAM. Các ngành kiến thức được trình bày bao gồm các loại hình kỹ thuật khác nhau; thiết kế công nghiệp và sản xuất nói chung; nhiều ngành khoa học như toán, khoa học máy tính và tâm lý học; nghệ thuật và thiết kế sáng tạo; các lĩnh vực y sinh; các hãng CAD/CAM xử lý việc quản lý sản phẩm quy mô lớn, xây dựng hệ thống và tư vấn đa quốc gia. Computer-Aided Design and Applications (mã số ISSN trực tuyến: 1686-4360) được tóm tắt và lập chỉ mục bởi: Thư viện Anh Quốc, CLOCKSS, CrossRef, Ei Compendex/ Engineering Village (Elsevier), Excellence in Research for Australia (ERA), Google Scholar,  Microsoft Academic, Scopus (Elsevier), Ulrich's Periodicals Directory,  WorldCat Local (OCLC) và Zetoc.
 2. https://peerj.com/computer-science/   Khoa học Máy tính PeerJ (PeerJ Computer Science) là tạp chí học thuật, được bình duyệt, truy cập mở bao gồm tất cả các lĩnh vực chủ đề của khoa học máy tính với sự ủng hộ của ban cố vấn có uy tín và trên 300 biên tập viên học thuật. PeerJ Computer Science chỉ xem xét các Bài báo Nghiên cứu và Bài báo về Lược sử Nghiên cứu. Tạp chí không chấp nhận các bài báo về giả thuyết khoa học, các bài bình luận, các bài báo trình bày quan điểm của tác giả về một chủ đề, các nghiên cứu trường hợp, các báo cáo trường hợp … PeerJ Computer Science đánh giá các bài báo chỉ dựa trên sự quyết định khách quan về tính đúng đắn về khoa học và phương pháp luận, chứ không dựa vào sự quyết định chủ quan chẳng hạn như “tầm ảnh hưởng” hay “độc giả.” Các chủ đề của tạp chí này gồm: hệ thích ứng và tự tổ chức; tác tử và hệ đa tác tử; thuật toán và phân tích các thuật toán; trí tuệ nhân tạo; hệ thống tự quản; tin sinh học; giao diện máy tính-não; sinh học tính toán; ngôn ngữ học tính toán; thiết kế có sự trợ giúp của máy tính; kiến trúc máy tính; giáo dục máy tính, mạng máy tính và truyền thông; thị giác máy tính; mật mã học; khai thác dữ liệu và học máy; khoa học dữ liệu, cơ sở dữ liệu, thư viện số; điện toán phân tán và song song; điện toán nhúng; công nghệ mới xuất hiện; đồ họa; tương tác người-máy tính; tính toán di động và khắp nơi; đa phương tiện; ngôn ngữ tự nhiên  và lời nói; khoa học mạng và mạng xã hội trực tuyến; hệ điều hành…
 3. http://jcse.kiise.org/main/default.asp    Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Journal of Computing Science and Engineering – JCSE, eISSN dành cho phiên bản điện tử: 2093-8020) là một tạp chí phát hành hàng quý được bình duyệt xuất bản những bài báo chất lượng cao về tất cả các lĩnh vực của khoa học và kỹ thuật máy tính. Mục tiêu chính của JCSE là một diễn đàn quốc tế có thẩm quyền để phổ biến những nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng mới trong lĩnh vực này. JCSE xuất bản những bài nghiên cứu mang tính cống hiến nguyên thủy, các cuộc khảo sát, và các nghiên cứu thực nghiệm đạt những tiến bộ về khoa học. Quy mô của JCSE bao gồm tất cả các chủ đề liên quan đến khoa học và kỹ thuật máy tính đặc biệt nhấn mạnh những lĩnh vực sau: điện toán nhúng, điện toán phổ biến (mọi lúc mọi nơi), điện toán hội tụ, điện toán xanh, điện toán thông minh, và điện toán con người. Tạp chí xuất bản những bài báo được nộp thường xuyên, các bài báo được mời viết, các bài báo tốt nhất được tuyển chọn từ các hội nghị và hội thảo có uy tín, và các vấn đề liên quan đến chủ đề nào đó bàn về những đề tài nghiên cứu nóng hổi. Trụ sở chính của Ban biên tập JCSE là Viện các Nhà Khoa học và Kỹ sư Thông tin Hàn Quốc (KIISE).
 4. http://www.jcsce.vnu.edu.vn/index.php/jcsce  Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Truyền thông (VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering) (JS: index.php) được phát hành từ năm 2014. Chuyên san này cung cấp cho các nhà nghiên cứu cơ hội xuất bản những công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực được phát hành trong các số của Tạp chí Khoa học nổi tiếng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Là một ấn phẩm truy cập mở hoàn toàn, tạp chí này sẽ công bố ở mức tối đa những bài báo đã được xuất bản, làm cho công trình nghiên cứu có thể tiếp cận với tất cả mọi đối tượng để đọc và chia sẻ. Chuyên san này được xuất bản vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.  Đây là tạp chí truy cập mở xuất bản những bài báo nghiên cứu được bình duyệt kín hai chiều, các bài nghiên cứu và các bài phê bình về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật máy tính, các hệ thống thông tin, mạng máy tính, điện tử và truyền thông.
 5. https://www.ijcsmc.com/m       Tạp chí Quốc tế về Khoa học Máy tính và Điện toán di động (International Journal of Computer Science and Mobile Computing - IJCSMC) là tạp chí học thuật trực tuyến, truy cập mở, được bình duyệt, liên ngành, xuất bản hàng tháng và được thẩm định đầy đủ. Tạp chí chú trọng đến lý thuyết, phương pháp và ứng dụng trong khoa học máy tính và các lĩnh vực có liên quan. Đây là một tạp chí khoa học quốc tế có mục tiêu đóng góp cho nghiên cứu và đào tạo khoa học thường xuyên nhằm thúc đẩy nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học máy tính. Tạp chí bàn về tất cả các lĩnh vực của khoa học máy tính như là kỹ thuật máy tính, an ninh máy tính, sinh trắc học, tin sinh học, điện toán di động, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm và nhiều lĩnh vực khác. Tạp chí xuất bản các bài báo nghiên cứu nguyên thủy, các bài báo phê bình và các nhận xét kỹ thuật. Tạp chí bình duyệt các bài báo khoa học trong vòng hai tuần sau khi tác giả nộp và xuất bản những bài báo đã được chấp nhận trên môi trường internet ngay khi nhận được phiên bản cuối cùng. IJCSMC có mục tiêu xuất bản những bài báo nghiên cứu có chất lượng cao đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu ngay trong trọng tâm đã được định rõ có thể tiếp cận và thu hút sự quan tâm của các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu và các viện sĩ. Tạp chí mời các tác giả nộp các công trình nghiên cứu nguyên thủy và chưa từng được xuất bản thể hiện nghiên cứu hiện hành về kỹ thuật máy tính và công nghệ thông tin. Các công trình nghiên cứu mang tính cống hiến nguyên thủy được mời tham gia dưới hình thức bài báo nghiên cứu/bản thảo. Các bản thảo phải tuân thủ phong cách của tạp chí và phải chịu bình duyệt và hiệu đính.
 6. http://www.ijcsit.com/  Tạp chí Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin (International Journal of Computer Science and Information Technologies - IJCSIT) là tạp chí trực tuyến quốc tế được bình duyệt dành cho các nhà khoa học và các kỹ sư chuyên về tất cả các lĩnh vực của khoa học máy tính và công nghệ thông tin xuất bản những bài báo khoa học được thẩm định và có chất lượng cao. Tạp chí cung cấp các bài báo phê bình và khảo sát của các chuyên gia trong lĩnh vực này, nâng cao sự hiểu biết về công nghệ hiện đại nhất và các khuynh hướng trong công nghệ. Nội dung tạp chí bao gồm nghiên cứu mang tính cống hiến nguyên thủy và các ứng dụng mới từ khắp nơi trên thế giới. Trong khi tạp chí này trình bày các tài liệu chưa từng được xuất bản trước đây, các bài báo hội nghị được tuyển chọn với sự xuất sắc vượt bậc cũng được xuất bản theo ý muốn của các biên tập viên của Tạp chí Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin là một tạp chí được bình duyệt trực tuyến do TECH SCIENCE PUBLICATIONS phát hành xuất bản những bài báo phê bình/nghiên cứu đóng góp những kết quả lý thuyết mới trong tất cả các lĩnh vực của Khoa học Máy tính, Mạng Viễn thông và Công nghệ Thông tin. Một số chủ đề của tạp chí bao gồm: Lý thuyết Xử lý Đồng thời và Điện toán Phân tán, Nền tảng của Điện toán Hiệu năng cao, Trí tuệ Nhân tạo và Nhận dạng Mẫu/Hình ảnh, Mạng Nơ-ron, Hệ Quản lý Cơ sở dữ liệu (DBMS) & Truy xuất Thông tin, Xử lý tín hiệu số, Mạng Không dây, Di động, Tùy biến và Điện toán Di động, Điện toán Mobile Agent, Chất lượng Dịch vụ và Giao thức Truyền thông, Sự phát triển Mạng 3G/4G, Giao thức Truyền thông CDMA/GSM, Điện toán Di động dành cho Thương mại Điện tử, Mật mã học và Nền tảng của An ninh Máy tính, Các vấn đề Xác thực/Phân quyền, Hạ tầng Cơ sở Khóa Công khai, Các vấn đề IDS/Tường lửa, Chống thư Rác, Chống vi rút…
 7. https://www.jecet.org/index.php Tạp chí Khoa học Môi trường, Khoa học Máy tính và Kỹ thuật & Công nghệ (Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology - JECET) là một tạp chí độc lập, trực tuyến, truy cập mở được bình duyệt và thẩm định, xuất bản những bài phê bình, các bài báo nghiên cứu và thư. Mục tiêu của tạp chí này là xuất bản những bài báo nghiên cứu đúng hạn trong vòng một tháng nhận các bản thảo đã được bình duyệt lần cuối. JECET tin rằng các bài báo giáo dục giúp nâng cao chất lượng của giảng dạy nghiên cứu. Các bản thảo được tuyển chọn sau khi trải qua quá trình bình duyệt nghiêm ngặt có thể giúp các nhóm nghiên cứu thu hút sự quan tâm đến các hướng gần đây của nghiên cứu của họ và xem xét các thành tựu của họ. JECET xuất bản trước những bài báo nghiên cứu nguyên thủy và phổ biến các kết quả nghiên cứu về tất cả các lĩnh vực liên quan như là khoa học môi trường, khoa học máy tính, kỹ thuật và công nghệ. JECET có ba phần: Phần A: Khoa học về Môi trường, Phần B: Khoa học máy tính, và Phần C: Kỹ thuật & Công nghệ. Tổng biên tập: Tiến sĩ Narendra Parashara – Nhà Khoa học Thỉnh giảng, Trường Dược, Đại học Luân Đôn (Vương Quốc Anh).
 8. http://journal.info.unlp.edu.ar/  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Máy tính (The Journal of Computer Science and Technology - JCS&T) là một tạp chí quốc tế được bình duyệt và truy cập mở xuất bản hai lần trong một năm. Tạp chí thúc đẩy việc phổ biến nghiên cứu và các kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực Khoa học Máy tính, Kỹ thuật và Hệ thống Thông tin. Các chủ đề cụ thể thu hút sự quan tâm bao gồm: các Hệ thống Thông minh; Trí tuệ Nhân tạo; “Web Ngữ nghĩa”; Thuật toán; Cluster (cụm máy tính hiệu năng cao là một dạng máy điện toán được kết nối qua mạng LAN (mạng cục bộ) để chúng có thể hoạt động như một máy đơn lẻ); Lưới (Grid); Đám mây & Accelerator Computing; Hệ kháng lỗi; Kiến trúc Song song; Đồ họa Máy tính; Thực tế Ảo; Giao diện Người-Máy tính; Xử lý Hình ảnh; Công nghệ & Giáo dục; Học tập Trực tuyến (E-Learning); M-Learning (Giáo dục trực tuyến qua thiết bị di động như máy tính bảng hay điện thoại thông minh); Kỹ thuật Phần mềm; Chất lượng và Độ do của Phần mềm; Hệ thống Thời gian Thực; Xử lý Tín hiệu; Cơ sở dữ liệu; Khai phá Dữ liệu; Dữ liệu Lớn; Hệ Điều hành; Kiến trúc và Cấu hình Mạng; An ninh; Hệ thống Công nghiệp; Robot học; Chính phủ Điện tử; Mô hình hóa & Mô phỏng và Ứng dụng Khoa học Máy tính. JCS&T được Phòng Sau Đại học của Trường Khoa học Máy tính thuộc Đại học Universidad Nacional de La Plata ủng hộ. Ngoài ra, nó còn được RedUNCI  (Mạng lưới Đại học Argentina đào tạo Khoa học Máy tính) và ISTEC (Hiệp hội Giáo dục Công nghệ & Khoa học Iberoamerica) ủng hộ.    
 9. https://www.w3schools.com/     W3Schools là một trang web dành cho những người phát triển web có các tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo về các ngôn ngữ phát triển web như là HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, Python, jQuery, Java, W3.CSS, và Bootstrap, bao quát hấu hết các mặt của lập trình web. Tên trang web này bắt nguồn từ World Wide Web (W3) nhưng nó không phải là đơn vị trực thuộc của W3C. W3Schools ban đầu do Refsnes Data, một công ty tư vấn và phát triển phần mềm của Na Uy tạo ra vào năm 1998. W3Schools chú trọng tính đơn giản, thực hành và học tập một cách dễ dàng và dễ hiểu. Ngoài ra, W3Schools còn sử dụng những giải thích mã đơn giản cùng với các ví dụ minh họa đơn giản về cách sử dụng nó. Các tài liệu hướng dẫn của W3Schools bắt đầu từ mức độ đơn giản và chuyển dần lên các tài liệu tham khảo chuyên sâu. W3Schools là và sẽ luôn là một nguồn tài nguyên hoàn toàn miễn phí của các nhà phát triển. Tất cả các trang  và đồ họa trên trang web này là tài sản của công ty Refsnes Data. Các trang, mã hay nội dung khác từ W3Schools không được phép tài, phân phối hay tái tạo dưới bất cứ hình thức nào, hay cách thức nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Refsnes Data. Việc không tuân thủ điều này là sự vi phạm luật bản quyền.
 10. International Journal of Internet and Distributed Systems: Tạp chí Quốc tế Hệ thống Phân phối và Internet: http://www.scirp.org/journal/ijids/
 11. Journal of Computer and Communications: Tạp chí Máy tính và Truyền thông: http://www.scirp.org/journal/jcc/       
 12. Journal of Software Engineering and Applications: Tạp chí Kĩ thuật và Ứng dụng Phần mềm: http://www.scirp.org/journal/jsea/   
 13. Communications and Network: Truyền thông và Mạng: http://www.scirp.org/journal/cn/
 14. Journal of Computer Sciences and Applications: Tạp chí Khoa học Máy tính và Ứng dụng:  http://www.sciepub.com/journal/jcsa 
 15. Journal of Computer Networks: Tạp chí Mạng Máy tính http://www.sciepub.com/journal/jcn
 16. Information Security and Computer Fraud:Tạp chí An ninh Thông tin và Gian lận Máy tínhhttp://www.sciepub.com/journal/iscf
 1. American Journal of Systems and Software: Tạp chí các Hệ thống và Phần mềm của Mỹ: http://www.sciepub.com/journal/ajss 
 2. Journal of Software Engineering and Applications Tạp chí Kỹ thuật Phần mềm và Ứng dụng   http://www.scirp.org/journal/jsea/ 
 3. Social Networking: Tạp chí Liên kết mạng Xã hội http://www.scirp.org/journal/sn/ 
 4. Wireless Sensor Network: Tạp chí Mạng Cảm biến Không dây http://www.scirp.org/journal/wsn/ 
 5. Advances in Internet of Things: Tạp chí Những Tiến bộ trong Lĩnh vực  Mạng lưới Vạn vật Kết nối Internet  http://www.scirp.org/journal/ait/ 
 6. Journal of Data Analysis and Information Processing: Tạp chí Phân tích Dữ liệu và Xử lý Thông tin http://www.scirp.org/journal/jdaip/ 
 7. Wireless Engineering and Technology: Tạp chí Kỹ thuật và Công nghệ Không dây http://www.scirp.org/journal/wet/ 
 8. http://worldsciencepublisher.org/ojs/index.php/index/index   Trang web này cho phép người dùng truy cập hai tạp chí mở: Advances in Applied Economics and  Finance(AAEF) và Advances in Computer Science and Applications (ACSA).Tiến bộ trong Khoa học Máy tính và Ứng dụng (ACSA), một tạp chí truy cập mở, bình duyệt quốc tế, hướng đến xuất bản những bài báo nghiên cứu đầu tiên và phê bình những bài báo trong nhiều lĩnh vực khác nhau của Tiến bộ trong Khoa học Máy tính và những Ứng dụng của nó. Đây là một diễn đàn quốc tế dành cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các kỹ sư tham gia vào tất cả các lĩnh vực của Tiến bộ trong Khoa học Máy tính và Ứng dụng của nó và những lĩnh vực có liên quan của nó để xuất bản các bài nghiên cứu có chất lượng cao đã được bình duyệt. Tạp chí này khảo sát và phê bình các bài báo từ các chuyên gia trong lĩnh vực này, nâng cao sự hiểu biết những khuynh hướng tiên tiến và mới nhất trong lĩnh vực này. Nội dung bao gồm công trình nghiên cứu nguyên tác và những ý tưởng cách tân, các ứng dụng trên khắp thế giới. ACSA tìm kiếm những bài báo chât lượng cao, tường trình các khái niệm mới, những bài phân tích và các kết quả thí nghiệm trong các lĩnh vực.